Om oss

ROM Eiendom AS eier og utvikler eiendommer over store deler av landet, hovedsakelig på og ved knutepunkter i byer og tettsteder, og langs jernbanetraséene.

ROM er aktive i alle ledd i verdikjeden, fra prosjektutvikling og bygging til drift og forvaltning. Selskapets eiendomsportefølje spenner fra kontor- og næringslokaler, skolebygg og verksteder, til stasjoner og ulike driftsrelaterte bygg.

ROM vil møte den forventede befolkningsveksten i de store byene med å bygge flere boliger og næringsbygg, og tilrettelegge for et bredere servicetilbud. Gjennom selskapets eiendomsportefølje bidrar ROM til å konsentrere byutviklingen rundt kollektivknutepunktene slik at flere kan bruke kollektivtransport og miljøbelastningen reduseres. ROM arbeider aktivt for å bedre butikk- og servicetilbudet på stasjonene og jobber kontinuerlig med å gjøre alle byggene til gode miljøbygg med effektive energiløsninger.

ROM-konsernet er heleid av NSB AS, og består av ROM Eiendom AS med tilhørende datterselskaper og Single purpose-selskaper. ROM har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim.

ROM Eiendom blir i løpet av 2017 en del av divisjon Knutepunkt og eiendom i Bane NOR SF. Les mer om Bane NOR her.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

Kontakt oss

Kontaktliste over alle i ROM Eiendom: Klikk her for å finne en ansatt

ROM Eiendom
Sentralbord: 476 20 500
E-post: post@romeiendom.no
faktura@romeiendom.no

Organisasjonsnr: NO 980 374 505 MVA

Hovedkontor:
Besøksadresse: Schweigaards gate 23, 0191 Oslo
Postadresse: Pb. 1800 Sentrum, 0048 Oslo

Bergen: Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen

Kristiansand: Vesterveien 3, 4612 Kristiansand

Skien: Jernbanebrygga 63, 3724 Skien

Stavanger: Jernbanev. 3, PB 200, 4001 Stavanger

Trondheim: Fosenkaia 5, 7010 Trondheim

ROMs logo, profilfarger med mer: Logo, profilfarger mm

Ledelsen i ROM

Øverst fra venstre:

Petter Eiken - Administrerende direktør

Lise K. Sunsby - Direktør teknisk stab

Jørn Seljelid - Direktør økonomi og administrasjon

Kristin Paus - Direktør kommunikasjon

Under fra venstre:

Signe Horn - Direktør stasjoner

Morten Austestad - Direktør utvikling

Jan-Tore Nicolai Iversen - Direktør verksted

 
Høyoppløselige bilder av ledelsen

Styret i ROM

Fra venstre:

Geir Isaksen - konsernsjef i NSB AS (styrets leder)

Camilla Wahl - arbeidende styreleder i Wahl Eiendom AS

Hans Kristian Voldstad - selvstendig næringsdrivende

Synne Homble - konserndirektør strategi og selskapsfunksjoner i NSB AS

Under fra venstre:

Kjell Haukeli - direktør økomomi og finans i NSB-konsernet

Hege Messel Grande - leder økomomi Eiendomsavdelingen i ROM, ansattrepresentant

Per Atle Tufte, prosjektdirektør i ROM, ansattrepresentant

 

 

 

Visjon og verdier

Visjon:
Vi skal skape bedre byrom der mennesker møtes

Forretningsidé:
ROM skal gjennom utvikling og forvaltning av eiendom, skape verdier for eiere og samfunn.
ROM skal utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt slik at flere velger å reise kollektivt.

Verdier:
Romslig, Offensiv og Miljøskapende.

Strategiske mål:
Fem områder har særskilt fokus for å etterleve visjonen og forretningsidéen:
- Avkastning og verdiutvikling
- Kunde og marked
- Knutepunktsutvikling
- Miljø- og samfunnsansvar
- Organisasjonsutvikling

 

ROM i tall

ROMs portefølje har en bygningsmasse på  720 000 kvm fordelt på 980 bygg, hvorav 315 er stasjoner.

ROM har omlag 100 aktive utviklingsprosjekter rundt om i landet. Potensialet ved utvikling av alle våre eiendommer er på ca to millioner kvadratmeter. Utviklingseiendommene er i hovedsak tomter med sentral beliggenhet i Norges største byer. Årsresultatet for 2015 var på 522 millioner kroner.

ROM har 94 ansatte. Hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim og Skien.

Samarbeid med Kirkens Bymisjon

ROM Eiendom samarbeider med Kirkens Bymisjon om to prosjekter på Oslo S - Norges travleste knutepunkt med over 150 000 personer innom i døgnet. Det er viktig for oss at området oppleves som trygt, trivelig og ryddig.

"SPORET" er et tiltak for å møte og bistå mennesker som er i en vanskelig situasjon. Tre ansatte går oppsøkende på stasjonsområdet, og er tilgjengelige for samtale, råd, veiledning og noe praktisk bistand. I tillegg er det 20 frivillige som går i turnus. På Sporet finnes også et stillerom. ROM stiller med lokaler og økonomisk støtte.

Les mer om SPORET

 "Lønn som fortjent" tilbyr vanskeligstilte mennesker lønnet arbeid ved å rydde og plukke søppel på uteområdene rundt Oslo S. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Det å arbeide er med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket. For ROM er dette en vinn-vinn situasjon; vi gjør en god gjerning samtidig som vi får et triveligere og ryddigere Oslo S. 

Les mer om Lønn som fortjent

Les mer om Kirkens Bymisjon

Rom for kunst

Kunstprosjekter på Oslo S.

Satsingen Rom for kunst på Oslo S ble initiert i 2001. Intensjonen er å skape positive opphevelser for de mange besøkende og reisende på Oslo S, som er Norges mest besøkte bygg. Vår samarbeidspartner er Kulturbyrået Mesén. 

Etter 10 års samarbeid med Mesén hadde ROM i 2012 et samarbeid med Hovind AS & Kunsthall Oslo om kunstprosjekter på Oslo S. Fra 2014 er igjen Kulturbyrået Mesén vår samarbeidspartner.

 

Les mer på hjemmesiden til Rom for kunst

ROMs historie

Selskapets historie henger sammen med historien til Norsk jernbane. I 1854 fikk Norge sin første jernbane, Hovedbanen på 68 kilometer, som gikk fra Kristiania til Eidsvoll.

Over 30 bygg stammer fra det historiske året 1854 og de neste to ti-årene. Fra 1870-tallet skjøt utbyggingen fart og i dag er over 200 av våre bygg eldre enn 100 år.

1996: Eierskap og ansvar i norsk jernbane ble omorganisert. NSB BA fikk operatøransvaret og Jernbaneverket ble en infrastrukturetat. Sistnevnte fikk ansvaret for jernbanespor, perronger og venterom, elektrisk baneanlegg, signal- og sikringsanlegg, men med en klausul: Selve stasjonene bygget før 1996 med tilhørende områder/tomter skulle fremdeles tilhøre NSB under NSB Eiendom. Fra 1/12-98 ble de driftsuavhengige eiendommene skilt i selskapet NSB Eiendomsutvikling.

2001: De driftsuavhengige eiendommene ble skilt ut i eget selskap pr 1/1-01 med navnet ROM eiendomsutvikling as. Selskapet hadde 17 ansatte. De driftsavhengige eiendommene ble forvaltet av Celexa Eiendomsforvaltning AS, og senere Aberdeen Property Investors.

2006: ROM tar tilbake forvaltningsoppdraget fra Aberdeen Property Investors inkludert en del ansatte som jobbet med porteføljen. Selskapet skifter navn til ROM Eiendom AS, og har rundt 70 ansatte. Ekstern forvalter fikk i oppdrag å drifte og vedlikeholde bygningsmassen. 1/1-07 blir NSB Eiendom fusjonert inn i selskapet, og ROM blir et fullskala eiendomsselskap som opererer i hele verdikjeden.

2010: Strategi utvides til også å omfatte langsiktig utvikling av fremtidsrettede kollektivknutepunkt samt by- og stedsutvikling for å skape verdier for eier og samfunnet.

Fra 2013: ROM befester sin rolle som landets viktigste knutepunktsutvikler og kan beholde strategisk viktig eiendom i de store byene og utvalgte destinasjoner i InterCity-triangelet.

 

ROM-konferansen

ROM arrangerer konferanser med aktuelle temaer knyttet by- og stedsutvikling. Eierskapet til våre tomter påligger oss et stort ansvar for å bidra til å løse samfunnsutfordringer den store befolkningsveksten fører med seg. Det omfatter utvikling av velfungerende kollektivknutepunkt som gjør at flere velger å reise kollektivt, og ikke minst bygging av boliger og arbeidsplasser på og rundt disse – slik at veksten kan skje på en bærekraftig måte.

Målgruppen for konferansene er representanter fra regjering og kommuner, forskningsmiljø, infrastrukturselskap og eiendomsbransjen.

 

 

Mer om de ulike ROM-konferansene