Miljø

Hensynet til miljøet er en av vår tids store utfordringer. I tillegg stiller befolkningsveksten i og rundt de største byene høye krav til utnyttelsen av områdene rundt knutepunktene. Trafikkveksten må først og fremst baseres på kollektivtransport, sykkel og gange - og ikke biltrafikk.

ROMs viktigste miljøbidrag er å utvikle gode kollektivknutepunkter med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud i nærheten av disse og dermed bidra til et mer bærekraftig samfunn ved at en større del av transportbehovet kan dekkes uten bruk av bil. Vår eiendomsutvikling og -forvaltning utføres med utgangspunkt i lønnsomme og fremtidsrettede energi- og miljøvalg.  

Bidrar til bedre miljø

ROM eier og utvikler eiendommer over hele landet, for både nærings- og boligformål. De aller fleste ligger i nærheten av et kollektivknutepunkt.

Et eksempel er etableringen av en ny, pulserende og urban bydel ved Grefsen stasjon i Oslo. Rundt tusen leiligheter skal bygges, rett ved et av Oslos mest sentrale kollektivknutepunkt. Her er to t-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog – noe som gjør det svært enkelt for beboerne i den nye bydelen å velge kollektivt fremfor bil.

Prosjekter som Grefsen, Schweigaards gate og også Bjørvika i Oslo er gode eksempler på hvordan fortetting og bevisst byplanlegging bidrar til mindre bilbruk og dermed et bedre miljø. Ifølge Transportøkonomisk institutt førte flyttingen av Gjensidiges virksomhet fra Sollerud til NSB-konsernets søsterbygg i Schweigaards gate til en økning i kollektivandelen blant de ansatte fra 35 til 73 prosent. Bilførerandelen på reiser til og fra jobb er blitt redusert fra 48 til 9, noe Transportøkonomisk institutt har beregnet til 175 000 færre bilturer pr. år.

Store tall er det også for Bjørvika, der det de siste årene er etablert over 12 500 arbeidsplasser innenfor et konsentrert område. Det at de er samlet slik, tett inntil Oslo S, bussterminalen og Jernbanetorget, sparer Oslo for 6 250 bilturer og 110 000 kjøretøykilometer i døgnet, ifølge Transportøkonomisk institutt.

ROM ønsker fremover å ta enda sterkere grep i de største norske byene. Ved å utvikle, og eventuelt kjøpe opp, omkringliggende eiendommer rundt jernbanestasjonene, kan vi bedre legge til rette for riktig arealbruk i forbindelse med den store samferdselssatsingen som pågår.

Bilde Schweigaards gate 21 og 23 FOTO Terje Borud

BREEAM-NOR

ROM erfarer at sertifiseringsordningen BREEAM-NOR gir oss bedre bygg, et godt renommé, kunnskap vi kan bruke i andre prosjekter og bygg som oppnår en høyere pris i markedet.

BREEAM er et objektivt og internasjonalt system for miljøsertifisering av bygg, og omtales gjerne som Europas ledende i sitt slag. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM og ble lansert høsten 2011. ROM sitter i en av arbeidsgruppene som jobber med utarbeidelse av ny oppdatert versjon som skal lanseres i 2015.

Systemet integrerer norske rammebetingelser knyttet til miljø og utførelse, eksempelvis energimerkeordningen, norske lover og forskrifter. Sertifiseringen er troverdig ved at den gjennomføres av uavhengig tredjepart. BREEAM favner videre enn energiklassifiseringer – og det gis poeng innen ti kategorier hvor totalsummen avgjør hvilket klassifiseringsnivå et prosjekt kan oppnå:

Prosjektledelse, Helse og innemiljø, Energi, Transport, Vann, Avfall, Forurensing, Arealbruk og økologi, Materialer og Innovasjon.

Sertifiseringen har ulike klassifiseringsnivå, der «Outstanding» er høyeste karakter, fulgt av «Excellent», «Very Good», «Good» og «Pass». Les mer om BREEAM-NOR her

Nå kommer de første miljøklassifiserte boligene, og boligutbyggere vil dermed få muligheten til å dokumentere miljøkvalitet på lik linje med utbyggerne av næringsbygg. Oslo S Utvikling (OSU) og ROM Eiendom går i bresjen for utviklingen når de nå tester ut BREEAM for bolig. Les mer om: ROM tester BREEAM-NOR for bolig

De to første kontorbyggene i Norge som oppnådde BREEAM-NOR «Excellent», er Schweigaards gate 21 og 23 i Oslo. Les om "Fra grå til grønn gate": Schweigaards gate forvandles

Bilde Munkedamsveien 62 FOTO Terje Borud

Fredning og vern

ROM er en av landets største eiere av bygninger som er fredet eller vernet på en eller annen måte. Av vår bygningsmasse på nesten 1000 bygninger har 350 en såkalt vernestatus, som betyr at de er enten fredet eller verneverdige.

For å ta vare på disse historiske arkitektoniske verdiene, har vi som tilnærming at det beste vernet skjer gjennom levende bruk – i tett samarbeid med riks- og byantikvar. Kontinuerlig vedlikehold er alfa og omega.

I underkant av hundre bygg er fredet av Riksantikvaren. De andre er avsatt til bevaring i medhold av plan- og bygningsloven eller i NSBs Verneplan for jernbanebygninger. De fleste av disse utgjør hele stasjonsanlegg, ofte bestående av stasjonsbygning, godshus og bolighus. Noen er små stasjonsbygninger på nedlagte togstrekninger, mens andre er staselige bystasjoner som er fredet eller regulert til bevaring.

Vern gjennom bruk
ROM er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er underlagt fredning eller annet bygningsvern. Bruk er den beste form for vern. Mange steder har private leietakere etablert kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i en vernet stasjonsbygning. ROM legger vekt på å forvalte disse stasjonene på en måte som forener vernehensynet med samtidens krav til utvikling av en konkurransedyktig jernbanedrift.

Alle endringer ut over vanlig vedlikehold i fredet/vernet bygning, slik som for eksempel bygningsmessige tilpasninger til ny virksomhet, skjer i samarbeid mellom de stedlige kulturvernmyndigheter og ROM. Flere vernede og fredede stasjoner har vunnet bygningsvern-priser for oppussing av høy kvalitet.

ROM tar vare på kulturarven!

Bilde Notodden stasjon FOTO Sune Eriksen

Grønn utvikling og drift

Vårt mål er å benytte de mest miljøvennlige løsningene i utvikling, drift og vedlikehold av eiendommene.

ROM har en ambisiøs miljøstrategi med konkrete mål som er styrende for vårt arbeid. Virksomheten måles på disse årlig, både når det gjelder drift og vedlikehold av eksisterende eiendommer, og ved utvikling av nye prosjekter.

Nye prosjekter
Utviklingsprosjektene har mye fokus på miljø, og vi har en klar ambisjon om å oppnå BREEAM-NOR Excellent og/eller energiklasse A på næringsbygg.

Grønne leiekontrakter
Riktige miljøløsninger er alltid i fokus ved drift og vedlikehold av våre eiendommer, og grønne leieavtaler er tatt i bruk for å bidra til å sikre en positiv miljømessig utvikling av leieobjekter, også i leieperioden. Dette er i utgangspunktet en intensjonsavtale som legger til rette for at fremtidige miljøtiltak lett skal kunne gjennomføres i samarbeid med leietager. Der miljøtiltak er konkretisert, vil leietager betale en fast miljøleie i henhold til det grønne vedlegget.

ROM er i tillegg involvert i flere ENOVA-prosjekter.

Driftsavtale
ROM har satt bort driften av alle eiendommer til ISS som gjennomfører alle innkjøp og driftsoppgaver i tråd med ROMs bestemmelser. Vi mener at godt planlagt vedlikehold gir gode miljøløsninger.

Bilde NSBs kompetansesenter på Sundland, Drammen FOTO Terje Borud

Last ned vår miljøbrosjyre

Miljøbygg

Hensynet til miljø er en av vår tids største utfordringer. For ROM handler det om å lage gode miljøløsninger.

ROM har høye miljømål og ønsker å skape miljøvennlige løsninger for kunder og samfunn. Vår ambisjon er at alle nye bygg skal oppnå BREEAM-NOR "Excellent" og/eller energiklasse A.

Å bygge miljøvennlig innebærer en lavest mulig miljøbelastning under bygging, bruk av bærekraftige materialer, gode inneklimaløsninger med effektiv styring, løsninger som sørger for lavt energi- og vannforbruk, og nærhet til kollektivtilbud.

Noen eksempler
NSBs og Gjensidiges hovedkvarter i Schweigaards gate 21 og 23 i Oslo var de første næringsbyggene med klassifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Disse byggene fikk også Statens Byggeskikkpris i 2014.

Det nye forretningsbygget i Munkedamsveien 62, som sto ferdig i april 2015, er klassifisert BREEAM-NOR Excellent og energiklasse A.

NSB Kompetansesenter på Sundland var det første næringsbygget som fikk miljøsertifiseringen energiklasse A da det stod ferdig i 2011. P-Hotels i Trondheim fikk også samme utmerkelse da det stod ferdig i 2012.

ROM har erfart at sertifiseringsordningen BREEAM-NOR gir oss bedre bygg, et godt renommé, kunnskap vi kan bruke i andre prosjekter og bygg som oppnår en høyere pris i markedet.

Les mer om noen av prosjektene:

NSB Kompetansesenter, P-Hotels Brattøra, Schweigaards gate 23, Munkedamsveien 62

Bilde Schweigaards gate 21 og 23 FOTO Terje Borud

Forurenset grunn

En del av ROMs eiendommer ble benyttet til jernbaneformål og enkelte har forurensing i grunnen av forskjellig art.

ROM har ryddet opp i gammel forurensning på en eiendom på Brakerøya i Drammen og Lier kommune.

Eiendommen ble fram til 1972 brukt til å impregnere jernbanesviller med kreosot. I tråd med praksis på den tiden medførte virksomheten at grunnen ble sterkt forurenset av kreosot og til dels også av olje og tungmetaller.

Miljøoppryddingen startet i 2009 og Statens forurensningstilsyn (SFT) ga uttrykk for at dette var den mest forurensede eiendommen i Norge.

Opprydningen er gjennomført i henhold til pålegg og tillatelser gitt av Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF, tidligere SFT).

ROM har hatt svært høye miljøambisjoner for opprydningen som er gjennomført med de løsningene som ble vurdert å gi best miljømessig kontroll og resultat. Miljømålene for opprydningen var:

- Brakerøya skal ikke utgjøre noen forurensningsmessig risiko, verken på land eller i sjøen.
- Vi skal rense så mye på stedet som mulig, for å unngå uheldige miljøpåvirkninger knyttet til ut- og inntransport av masser.
- Det skal ikke forekomme sjenerende lukt.

Arbeidet med rensing av forurenset grunn ble sluttført i 2014. Miljødirektoratet godkjente oppryddingen 05.06.2014 og skriver: «Miljødirektoratet vurderer ellers at resultatet av opprydningen på Brakerøya som tilfredsstillende og mener at det av praktiske og tekniske årsaker kan være vanskelig å oppnå et bedre resultat.»

Energi og ENØK

Energiarbeidet i ROM er høyt prioritert. Energiforbruket pr kvadratmeter av eiendomsmassen ble redusert fra 310 kWh/kvm i 2013 til 288 kWh/kvm i 2014, en reduksjon på drøyt syv prosent.

Forbruket av ikke-fornybar ble redusert fra 1,18 prosent i 2013 til 0,91 prosent i 2014.

NSB Kompetansesenter på Sundland i Drammen ble i 2014 igangsatt som pilot for BREEAM-In-Use. Det er et forvaltningsverktøy som sikrer en mest mulig miljøeffektiv drift av bygget.

Flere steder er gamle oljekjeler fjernet til fordel for fjernvarme. Det samme gjelder gamle ventilasjonsanlegg som erstattes med nye som har bedre gjenvinningsgrad og er tilknyttet SD-anlegg.

For å sikre kvaliteten på miljøarbeidet i ROM har vi en egen fagansvarlig for miljø og energi, samt medarbeidere som er akkreditert BREEAM-NOR profesjonell.