Knutepunktsutvikling

Vi blir flere, flere vil bo i by og byene må bygges smartere – av plass- og klimahensyn. Skal vi greie å løse denne utfordringen på en god og bærekraftig måte, er det to stikkord som gjelder: fortetting og knutepunktsutvikling.

Sentrale tomter
Som eier av de fleste jernbanestasjonene i landet, har ROM på en rekke store, sentrale tomter. Disse er viktige i utviklingssammenheng, men har også vært en viktig del av norsk jernbane og industrihistorie. Ofte blir de ikke lenger brukt til det de opprinnelig var laget for. I en tid da plass og areal i bysentrum er mangelvare, kan disse tomtene spille en viktig rolle i å gjøre norske byer tettere, triveligere, tryggere og mer miljøvennlige.

Kortreist hverdag
Det er vårt samfunnsoppdrag å bidra til en fremtidsrettet bruk av eiendomsmassen i tilknytning til kollektivknutepunkter. Fortetting er å utnytte arealmulighetene i eiendommene nær kollektivknutepunkt og tilrettelegge for handel, service, arbeidsplasser og boliger. «Kortreist hverdag» er tanken bak. Folk skal få tak i det de trenger der de bor eller jobber, og kunne reise kollektivt i stedet for å kjøre bil.

Eiendomsutvikling

Hundre utviklingsprosjekter

ROM har rundt ett hundre eiendomsutviklingsprosjekter i ulike faser med et totalt utviklingsareal på omkring to millioner kvadratmeter. Som eier av de fleste jernbanestasjonene i landet, sitter ROM på en rekke store, sentrale tomter. Disse blir i hovedsak utviklet til bolig- og næringsformål. Fortetting rundt kollektivknutepunkt er både god bedrifts- og samfunnsøkonomi, og bidrar til redusert bruk av personbilisme.

ROM utvikler både i egen regi eller i samarbeid med private samarbeidspartnere og offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner, NSB P-tog, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Våre prosjektsjefer spiller en aktiv rolle i å bidra til gode planer og helhetlige, lokale løsninger.

 

Høye miljømål

Vi har høye miljømål, og BREEAM-NOR «Excellent»-sertifisering som ambisjon for alle våre nye bygg der det er hensiktsmessig. ROMs oppfatning er at miljø og økonomi står ikke nødvendigvis i motsetning til hverandre.

Gode miljøbygg gir redusert energiforbruk og dermed reduserte driftskostnader, og bruk av materialer som kan gjenbrukes bidrar til reduserte livssykluskostnader. En eventuell merinvestering i miljøvennlige løsninger vil gi lavere driftskostnader over tid og høyere pris ved et salg. I tillegg til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Utvikler for mange formål

Selv om hovedtyngden av ROMs utviklingsprosjekter er til bolig- og næringsformål, har vi også en rekke andre prosjekter. Flere stasjoner har blitt og blir oppgradert til skysstasjoner for å gi de reisende et bedre tilbud med hensyn til fasiliteter og overganger fra tog til buss.

På flere steder samarbeider vi med blant andre kommunene om byutvikling i tilknytning til knutepunktet. I tillegg har vi enkelte prosjekter som omfatter kombinasjonslokaler med lager eller mindre infrastrukturgrep, som f.eks. nedgang til eller bro over spor.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsporteføljen til ROM er mangfoldig og forvaltningsansvaret bredt og sammensatt. Av selskapets nesten 1000 bygg, er 315 jernbanestasjoner, og rundt en tredjedel av samtlige er fredet eller vernet.

ROM har en viktig kulturarv å forvalte – og vi lykkes best når vi får folk til å ta den i bruk. Det handler om å modernisere og utvikle stasjonene og områdene rundt der det er mulig, og legge til rette for at flest mulig kan reise kollektivt.

På alle stasjoner, og spesielt de vernede og hvor toget kanskje ikke stopper lengre, søker vi etter leietakere som kan gi et løft til nærmiljøet. På mange steder har private leietakere etablert kaféer, butikker, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser. ROM legger vekt på å forvalte og utvikle stasjonene på en måte som forener vernehensynet med samtidens krav til utvikling av en konkurransedyktig jernbanedrift.

En viktig del av stasjonsutvikling er samarbeidet mellom NSB P-tog, Jernbaneverket og ROM. Det er i samspillet mellom partene at det skapes gode og omforente kundeløsninger.

 

 

Variert bygningsmasse

I porteføljen vår har jernbanestasjonene en sentral rolle. I tillegg eier og forvalter ROM godsterminaler, verksteder, logistikksentre, kontorer, næringslokaler, restauranter, butikker, kjøpesentre, hoteller, skoler og boliger.

Type bygg  Antall
Stasjoner 315
Lokstall/vognahall 40
Verksted 55
Lager 249
Bolig 75
Kontor 61
Forretning/hotell 7
Garasje 45
Øvrige 133
Totalt 980

Stasjoner, stasjoner, stasjoner

Det handler også om å skape levende stasjoner til glede for lokalmiljøene, om det er trafikkgrunnlag til stedet eller ikke. Vi jobber systematisk med å utvikle stasjonene i porteføljen, og kan vise til en rekke vellykkede prosjekter der stasjonene er modernisert og fremstår som et godt fungerende kollektivknutepunkt.

Stasjonsutvikling
ROM er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er underlagt fredning eller annet bygningsvern. Å omskape stasjoner som ikke lenger har det samme trafikkgrunnlaget, krever en stor grad av kreativitet og løsningsorientering. Bruk er den beste form for vern. Mange steder har private leietakere etablert kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i en vernet stasjonsbygning.

Stasjonene skal være attraktive, godt vedlikeholdte og fremstå positivt for de reisende. Derfor har stasjonsutvikling en sentral plass i ROMs virksomhet. 

Skysstasjoner
Lillehammer stasjon var pilotprosjekt for utviklingen av en ny generasjon kollektivløsninger i Norge. Prosjektnavnet var «Morgendagens Skysstasjon» og hadde som mål å fremstå som Norges mest moderne og tidsriktige informasjons- og reisesenter med godt omdømme, med klar identitet, med sterk miljøprofil og med god lokal forankring. Stasjonen ble åpnet i desember 2011. Siden har vi gjort store oppgraderinger på blant annet Gjøvik stasjon og Elverum stasjon.

Energiforbruk og vedlikehold

ROM har som mål å være blant de mest effektive, mest miljøorienterte og best likte eiendomsforvalterne i Norge. Våre leietakere er blant de mest fornøyde i landet, viser årlige undersøkelser gjort av Norsk Leietakerindeks.

85 prosent av alle vedlikeholdskostnader knyttet til planlagt vedlikehold. Dette klarer vi takket være tett oppfølging av vedlikeholdet og en bra vedlikeholds-database. Videre har vi satt i stand viktige kulturminner.

Energiforbruket til eiendomsmassen ble i løpet av 2014 redusert med drøyt sju prosent i tillegg en reduksjon i bruk av ikke-fornybar energi. ROM har også tatt i bruk grønne leieavtaler. Ved inngangen til 2015 hadde vi grønt vedlegg til leiekontrakter tilsvarende 35 prosent av utleid areal.